top of page

Regulamin Platformy Future World ON

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z portalu funkcjonującego pod adresem www.futureworldom.com
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Zasady Regulaminu są zgodne z wymogami ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

II. Znaczenie określeń użytych w Regulaminie

1. Administrator – podmiot prowadzący portal. 

2. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z portalu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim dobrowolnie danych.
3. Dane – wszelkie informacje dostarczane Administratorowi poprzez korzystanie z Serwisu bądź korzystanie z Usług, jak również te przesyłane w inny sposób, np. za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
4. Usługa – pakiet świadczeń, które Administrator zapewnia Użytkownikom. Usługi dzielą się na: nieodpłatne i usługi płatne. W przypadku usług płatnych, Użytkownik zostanie wyraźnie poinformowany o konieczności uiszczenia opłaty przed skorzystaniem z takiej usługi.
5. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.futureworldon.com

 

III. Dostęp do Serwisu

1. Korzystanie z Usługi może być bezpłatne lub odpłatne.
2. Dostęp do Usługi Nieodpłatnej uzyskiwany jest przez Użytkownika poprzez otwarcie odpowiedniej strony w Serwisie.
3. Właściciel zezwala Użytkownikowi na przeglądanie materiałów stanowiących treść Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach Ustawy.
4. Zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie.
5. Wydawca ma prawo w ramach świadczenia usług prowadzić działalność informacyjną i reklamową, dlatego ma prawo wielokrotnie wyświetlać Użytkownikowi materiały reklamowe (w postaci graficznej lub materiałów video).

IV. Niezbędne warunki techniczne

1. Warunkiem prawidłowego korzystania z Serwisu jest spełnienie następujących wymagań: Użytkownik musi mieć urządzenie mające dostęp do Internetu, przeglądarkę Internet Explorer 7.0 lub wyższą, lub oprogramowanie o podobnych parametrach. Korzystanie ze wszystkich aplikacji może wymagać od Użytkownika instalacji dodatkowego oprogramowania oraz akceptacji plików cookies.
2. Wydawca nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie portalu, które jest następstwem niespełnienia przez Użytkownika warunków technicznych.

V. Prawa autorskie i korzystanie z materiałów

1. Majątkowe prawa autorskie do materiałów będących utworami w rozumieniu prawa autorskiego, wprowadzone do Serwisu przez Administratora, należą do Właściciela. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami).
2. Wszelkie materiały zamieszczone w Serwisie są udostępnione wyłącznie do prywatnego użytku.
3. Zabronione jest publiczne wyświetlanie materiałów z Serwisu bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Wydawcy.
4. Zabronione jest wykorzystywanie materiałów, przetwarzanie ich lub przesyłanie w jakiejkolwiek formie do publicznej wiadomości. Nie wolno też wykorzystywać ich, rozprowadzać lub w jakikolwiek sposób używać do celów publicznych, bez uzyskania wcześniej pisemnej zgody Wydawcy.

 

VI. Korzystanie z Portalu

1. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Użytkownikowi nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę.
2. W przypadku naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu przez Użytkownika, a przez to wyrządzenia szkody osobie trzeciej, Użytkownik będzie zobowiązany do naprawienia tej szkody. Gdyby osoba ta wystąpiła z roszczeniem wobec Wydawcy, Użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu Wydawcy wszystkich wydatków poniesionych przez niego w celu naprawienia szkody oraz kosztów postępowania sądowego.

VII. Dodawanie komentarzy

 1. Każdy Użytkownik może dodawać komentarze pod materiałami na Portalu. W szczególnych przypadkach Właściciel zastrzega sobie możliwość wyłączenia usługi dodawania komentarzy.

 2. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść tych opinii.

 3. Wszelkie obraźliwe komentarze kierowane pod adresem autorów artykułów lub w jakikolwiek inny sposób obrażające osoby trzecie lub jednostki organizacyjne oraz komentarze zawierające treści wulgarne, będą usuwane.

 4. Zabrania się udostępniania w komentarzach treści reklamowych.

 5. Właściciel/administrator ma prawo usunąć lub edytować komentarze Użytkowników. Ma też prawo usunąć komentarze z forum bez podania przyczyny.

VIII. Dane osobowe

 1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu Future World ON Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Portalu Future World ON. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).

 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Future World ON, o ile odrębny regulamin lub formularz dotyczący danej Usługi nie stanowi inaczej.

 3. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

 4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

IX. Współpraca

 

 1. Portal Future World ON przewiduje współpracę z influencerami, firmami, osobami fizycznym w celu tworzenia wspólnego contentu i wzajemnej promocji. Platforma przewiduje zamieszczanie treści promujących produkty.

 2. Formą kontaktową jest adres mailowy………………..

 3. Współpraca może mieć formę płatną, nieodpłatną lub barterową i ustalana jest indywidualnie.

 4. Wszystkie zamieszczone treści chronione są prawami autorskimi.

X. Postanowienia końcowe

1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź tego rodzaju ograniczenia, które mogą uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Portalu.
2. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Wydawcę o każdym przypadku problemów z dostępem do Usług.
3. Jakiekolwiek próby włamania do Portalu lub korzystanie z niego w sposób niezgodny z Regulaminem, skutkują nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do portalu oraz podjęciem stosownych kroków prawnych.
4. Właściciel nie gwarantuje Użytkownikowi nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu ze względu na niezależne od niego właściwości sieci oraz sprzętu komputerowego Użytkownika. Nie ponosi też odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi, które wynikają z przyczyn technicznych lub innych, które nie są zawinione przez Wydawcę.
5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Portalu.
6. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu. Informacje na ten temat będą udostępniane Użytkownikowi. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zapoznania się ze zmianami Regulaminu.
7. Wszelkie spory dotyczące korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego i innych ustaw szczególnych.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na Portalu.

bottom of page